Vision & Mission

Vision

Søvangsgårdens vision er at være en tidssvarende institution, som understøtter den enkelte beboer eller daghjemsgæst i at leve et værdigt og godt ældreliv med frihed til at vælge til og fra, indenfor de rammer og vilkår vi har.

Vi værner om organisationens liv ved at se det hele menneske og yde personcentreret omsorg med udgangspunkt i det enkelte menneskes ønsker og behov.

Vi vil være en institution, der er kendt for sin kompetence – både på det faglige og menneskelige plan. Vi stiller store krav til os selv og ønsker kvalitet i enhver henseende.

Mission

Søvangsgårdens mission er, at vores beboere og daghjemsgæster har en følelse af at være hjemme og høre til på Søvangsgården og at vi møder dem, deres behov og forskelligheder med stor faglighed, respekt, nærvær og omsorg.

Derudover er vores mission også at skabe gode og bæredygtige relationer med beboere, pårørende, kolleger og andre samarbejdspartnere, som bygger på dialog og tillid til hinanden.

 

Værdigrundlag

Vi arbejder ud fra følgende værdier:

  • Åbenhed og gennemsigtighed
  • Faglighed
  • Samskabelse
  • Synlighed
  • Trivsel og tryghed

Åbenhed og gennemsigtighed: Vi vil være en åben og imødekommende institution overfor vores beboere, pårørende, medarbejdere og samarbejdspartnere. Det betyder, at vi spiller med åbne kort, hvor de bedste løsninger for beboeren og daghjemsgæsten skabes ved hjælp af dialog og lydhørhed overfor forskellige meninger, holdninger og perspektiver.

Faglighed: Vi vil være en lærende organisation, som understøtter de ansattes vidensdeling, uddannelse og kompetencer. Det betyder, at vi taler et fælles fagligt sprog og at vi er nysgerrige og reflekterende i opgaveløsningen.

Samskabelse: Vi vil fremstå som nærværende og respektfulde i alle vores samarbejdsrelationer. Det betyder, at vi lykkes, når vi hjælpes ad og at vi arbejder ud fra samme vision og fælles værdier.

Synlighed: Vi vil være en organisation med en flad struktur og korte kommandoveje. Det betyder, at vi alle er synlige og tilgængelige for hinanden og beboerne i dagligdagen både som medarbejdere og ledere.

Trivsel og tryghed: Vi vil være en organisation, hvor vores relationer, samarbejde og dialog bygger på respekt og tillid. Det betyder, at beboere, medarbejdere og pårørende trives og føler sig trygge i hverdagen på Søvangsgården.

Pårørende-samarbejde: Vi gør meget ud af at skabe en god og tæt relation til de pårørende, som har et familiemedlem, som bor eller kommer i daghjemmet på Søvangsgården. Det er vigtigt for os at have kontakt og dialog med nærmeste pårørende og at vi har gensidig tillid til hinanden i samarbejdet omkring beboeren.